Groźba karalna to przestępstwo opisane w art. 190 Kodeksu karnego. Artykuł ten stanowi w swej treści, iż: „ § 1 Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2 Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”
Przestępstwo to polega więc na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub najbliższych. Osobami najbliższymi w świetle prawa są: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Ostatecznie to sąd będzie oceniał, czy nasza obawa spełnienia groźby była uzasadniona i czy wywołałaby ona uczucie strachu lub zagrożenia u przeciętnej osoby znajdującej się w takich samych okolicznościach.
Groźby karalne mogą wystąpić zarówno w naszym miejscu pracy, w szkole, jak i przez Internet. Przepis art. 190 § 1 KK nie określa formy groźby, tj. nie precyzuje, w jaki sposób sprawca ma ją wykonać. Polega ona zazwyczaj na słownej zapowiedzi dokonania jakieś czynności – np. słowa „zabiję Cię”, „pobiję Twoją siostrę”. Może dotyczyć także sytuacji, w których sprawca wykonuje wobec nas określone gesty np. przystawienie noża do gardła. Często spotyka się także groźby karalne, które kierowane są do adresatów za pomocą listów z pogróżkami. Nie istnieje obowiązek podjęcia jakichkolwiek działań w celu spełnienia groźby. Dla jej dokonania wystarczy aby sprawca zagroził, a groźba ta do ofiary dotarła.
Groźba karalna może być wyrażona przez każde zachowanie sprawcy, jeżeli w sposób niebudzący wątpliwości uzewnętrznia ono groźbę popełnienia przestępstwa i wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę.
Groźba karalna, a groźba bezprawna. W art. 190 § 1 KK zostało ujęte przestępstwo groźby karalnej. Od groźby karalnej należy jednak odróżnić groźbę bezprawną, która jest pojęciem szerszym, obejmującym zarówno groźbę popełnienia przestępstwa (groźba karalna), jak i groźbę spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego, lub jego osoby najbliższej. Użycie groźby bezprawnej (jeśli nie jest groźbą karalną) nie stanowi przestępstwa, lecz jest jedną z cech stanowiących o popełnieniu czynu zabronionego jak np. zgwałcenia, czy wywierania wpływu na świadka.