Okres wakacji jest czasem, w którym najwięcej podróżujemy. Duża część z nas na wakacyjny urlop udaje się samolotem. Często zdarza się jednak, że nasz lot z jakiegoś powodu jest opóźniony lub odwołany. Takie sytuacje są bez wątpienia problematyczne. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych kwestii mogących przydać się osobom, których loty zostały odwołane lub są opóźnione.
Kluczowym aktem prawnym dotyczącym w/w tematyki jest rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Rozporządzenie stosujemy względem pasażerów, którzy odlatują z portu lotniczego mieszczącego się na terytorium Unii Europejskiej, jak i tych, którzy odlatują z lotniska znajdującego się w państwie spoza UE, a lądują na lotnisku na terytorium UE, jeżeli przewoźnik jest przewoźnikiem unijnym (chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w kraju trzecim).
Zobowiązania przewoźników względem pasażerów są ograniczone lub odpowiedzialność jest całkiem wyłączona jeżeli zaistnieją nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć. Do sytuacji takich należy zaliczyć złe warunki meteorologiczne, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajk mający wpływ na działalność przewoźnika.
Co w wypadku problemów technicznych samolotu? Tutaj Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, iż problem techniczny, który wystąpił w samolocie, skutkując opóźnieniem lotu, nie jest objęty kategorią nadzwyczajnych okoliczności, chyba że przyczyna wystąpienia problemu technicznego znajduje swoje źródło właśnie w takich okolicznościach. Powyższe rozstrzygnięcie jest więc niezwykle korzystne dla pasażerów.
W związku z wystąpieniem co najmniej dwugodzinnych opóźnień, pasażerom przysługują pewne prawa niezależne od domagania się odszkodowani. Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia, pasażerowie opóźnionego lotu powinni otrzymać od przewoźnika pomoc polegającą na: posiłkach oraz napojach, bezpłatnych dwóch rozmowach telefonicznych, dwóch przesyłkach faksowych lub mailowych oraz możliwości dwukrotnego skorzystania z dalekopisu. Gdy oczekiwany czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego lotu – pasażerowi przysługuje zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.
Co istotne, Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że lotem opóźnionym możemy określać taki, w którym pasażerowie przybywają w miejsce docelowym z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem. Zdaniem Trybunału należy zrównać prawa pasażerów lotów opóźnionych i lotów odwołanych – mają więc oni prawo do takiej samej rekompensaty.
Przejdźmy do najważniejszego – prawo do odszkodowania. Reguluje je art. 7 Rozporządzenia, a jego wysokość przedstawia się następująco:
a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrz-wspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).
Jakie kroki należy podjąć, żeby uzyskać odszkodowanie? W pierwszej kolejności należy zacząć od reklamacji u przewoźnika. Najlepiej reklamacje składać w formie pisemnej oraz dołączyć do niej dokumentacje, która potwierdzi poniesione przez nas wydatki związane z opóźnieniem lub odwołaniem lotu.
Może się jednak zdarzyć, że nasza reklamacja nie zostanie uwzględniona. W takiej sytuacji przysługuje nam dualizm środków prawnych, na który wskazuje Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r. III CZP 113/13 „W sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady zachodzi przemienność drogi postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.”
Istnieją więc sposoby na to, żeby skutecznie dochodzić swoich roszczeń we wskazanych powyżej wypadkach i dobrze jest z nich korzystać. Udając się na urlop warto jest znać swoje prawa, żeby wypoczywać spokojnie.