Dowód osobisty to podstawowy dokument obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który poświadcza jego tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Zobowiązany do jego posiadania jest każdy pełnoletni obywatel RP.

Od dnia 4 marca 2019 r. do powszechnego użytku wszedł nowy typ tego dokumentu. Chodzi tutaj o tzw. e-dowód osobisty z warstwą elektroniczną. W nowym modelu dowodu nie zamieszcza się już adresu zameldowania posiadacza, ani jego podpisu. Zrezygnowano również z umieszczania danych dotyczących jego wzrostu i koloru oczu.

W nowym dokumencie znajdują się takie podstawowe informacje jak: imię i nazwisko posiadacza, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, zdjęcie, a także numer PESEL. Poza tym w tej głównej, widocznej części znajduje się także numer
i seria dowodu, data jego wydania i data ważności, nazwa podmiotu, który wydał dokument,
a także numer CAN – uprawniający do korzystania z elektronicznych funkcji dowodu.

Z kolei w części elektronicznej dla bezpieczeństwa dodatkowo jeszcze raz wprowadzono dane osobowe i identyfikacyjne dowodu z wyjątkiem numeru CAN oraz zamieszczono tam certyfikaty pozwalające: używać uwierzytelnionego podpisu elektronicznego, a także zalogować się do portali administracji publicznej, używających systemu e-PUAP. Nowy dowód pozwala również w razie potrzeby potwierdzić swoją obecność. Ciekawym elementem jest aplikacja typu ICAO zezwalająca odprawić się na przykład na lotnisku w sposób automatyczny, co powinno jeszcze bardziej ułatwić podróżowanie.

Wprowadzenie wskazanych danych przyszłego posiadacza dokumentu do blankietu dowodu osobistego określane jest jako personalizacja dowodu osobistego. O wydanie nowego typu może się ubiegać każdy obywatel, nawet jeśli ma jeszcze ważny dowód „starego” typu. Będzie on ważny co do zasady (poza szczególnymi wyjątkami) przez 10 lat.

Autor: Dominik MAJCZAK