4 maja weszła w życie nowelizacja niektórych polskich przepisów składających się na unijne rozporządzenie RODO o ochronie danych osobowych. Wprowadzone zmiany w zdecydowanej części odnoszą do przedsiębiorców, ale wpływają również na kredytobiorców i pacjentów.
Od tej pory bowiem pracodawcy będą musieli każdemu pracownikowi wystawić tradycyjne, papierowe upoważnienie dotyczące działań mających na celu przetwarzanie danych osobowych. Do teraz można to było uczynić zbiorczo – drogą elektroniczną.
Dodatkowo w zmianach uregulowano także możliwość pobierania od pracownika danych biometrycznych – zwłaszcza w sytuacjach, w których podanie takich danych będzie konieczne z uwagi na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji albo konieczność wstępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony. Ponadto wprowadzono regulację wyłączającą możliwość stosowania monitoringu w pokojach organizacji związkowych i w pomieszczeniach sanitarnych.

Z kolei firmy działające w sektorze finansowym od 4 maja tego roku nie mogą już pytać kandydatów na stanowisko pracy o ich niekaralność. Tę możliwość pozostawiono m.in. firmom ubezpieczeniowym, a także bankom, jednak tylko w konkretnych przypadkach.
Po wejściu zmian w życie bardzo ważne uprawnienie zyskają ci, którym odmówiono kredytu. Od teraz będą mogli oni domagać się wydania uzasadnienia decyzji odmownej na piśmie, a bank będzie musiał to uczynić niejako „z urzędu”. Z kolei pacjenci, jeśli o to poproszą uzyskają w sposób bezpłatny kopię dokumentacji medycznej.
Poza wspomnianymi gałęziami wspomniana nowelizacja dotyczy także takich dziedzin jak: wymiar sprawiedliwości, kultura, ochrona środowiska, edukacja, infrastruktura czy obrona narodowa.

Autor: Dominik MAJCZAK