16 maja tego roku Sejm uchwalił przygotowany przez rząd projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zasadnicza część zmian w prawie dotyczy podniesienia ustawowego zagrożenia karą za przestępstwa przeciwko małoletnim popełnione na tle seksualnym. Chodzi tutaj przede wszystkim o czyny o znamionach obcowania płciowego z osobą małoletnią lub doprowadzenia jej do poddania się czynnościom seksualnym.

Do najważniejszych zmian zaproponowanych przez rząd możemy zaliczyć m.in. wprowadzenie zapisu o nieprzedawnianiu się czynów o takim właśnie charakterze.W praktyce będzie to oznaczało, że sprawcę będzie można oskarżyć niezależnie od czasu, jaki upłynął od zdarzenia.

Co więcej, po wejściu proponowanych zmian w życie dolną granicą ustawowego zagrożenia karą za przestępstwo stypizowane w art. 200 kk będzie 5 lat, a górną 30 lat. Na mocy nowych przepisów sądy nie będą też mogły orzekać w tej materii wyroku w zawieszeniu.

Do 30 lat pozbawienia wolności zostanie także podniesiona odpowiedzialność karna za zgwałcenie osoby małoletniej. Po nowelizacji, w przypadku śmierci ofiary, możliwe stanie się również orzeczenie bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego warunkowego zwolnienia.
Z mocy nowelizacji informacje o dopuszczeniu się czynów o znamionach obcowania płciowego z osobą małoletnią lub dopuszczenia się wobec niej innej czynności seksualnej nie znikną z bazy Krajowego Rejestru Karnego. Od tej pory w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym będzie też widoczny zawód skazanego.

Autor: Dominik MAJCZAK

Photo by Kat J on Unsplash