Testament, zwany też „ostatnią wolą” zmarłego jest prawną formą rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Osoba która go sporządza musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Wynika z tego, że nie może go spisać ktoś, kto cierpi na chorobę wyłączającą świadomość, osoba niepełnoletnia, albo ubezwłasnowolniona. Zabronione jest również sporządzenie tego dokumentu przez pełnomocnika.

Co ważne, małżonkowie muszą rozporządzać wyłącznie swoimi częściami majątku. Nie jest możliwe sporządzenie przez nich wspólnego testamentu. Mogą oni jednak sporządzić dwa odrębne na jednym arkuszu papieru.
Kodeks cywilny przewiduje także różne formy zapisu w testamencie, a mianowicie: zwykły (rozporządzenie majątkiem spadkodawcy) np. jego samochodem lub określoną kwotą pieniędzy oraz windykacyjny – występujący wyłącznie w testamencie spisanym notarialnie. Dotyczy on m.in. przekazania gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa lub zbywalnych praw majątkowych.

Wśród form testamentu przewidzianych w prawie do najważniejszych należą:

a) holograficzny (ręczny) – trzeba go sporządzić w całości ręcznie. Dodatkowo należy złożyć pod nim podpis i wstawić datę jego napisania. W szczególnych przypadkach – jeśli brak daty nie powoduje wątpliwości, co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia ostatniej woli lub jej treści, nie jest ona konieczna. Testament sporządzony na komputerze, nawet jeśli ma datę i podpis nie spełnia przesłanek testamentu ręcznego.

b) notarialny – jest sporządzany przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Po jego sporządzeniu oryginał treści dokumentu pozostaje w kancelarii i zostaje wpisany do Rejestru Testamentów dostępnego online, a poświadczoną kopię otrzymuje testator. W takim przypadku należy powiadomić najbliższych, w której kancelarii notarialnej taki testament został sporządzony, gdyż notariusz nie ma obowiązku poszukiwać najbliższych spadkodawcy, aby ogłosić im decyzji zmarłego.

Trzeba pamiętać, że testament wywołuje skutki prawne dopiero po śmierci testatora, a jego treść może on odwołać w każdej chwili (np. przez zniszczenie dokumentu). Jeżeli zmarły jednak testamentu nie sporządził, albo nie można go znaleźć – wówczas dziedziczenie następuje na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.

Autor: Dominik MAJCZAK
Photo by Helloquence on Unsplash