Zwolnienie z podatku do 26 roku życia

Zostały wprowadzone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Już od 1. sierpnia osoby, które nie ukończyły 26. roku życia mogą domagać się od swoich pracodawców zaliczek, które są odprowadzane na poczet podatku dochodowego. Z nowych unormowań wnika, że wolne od pod...

Zakaz badań alkomatem przez pracodawców

Zgodnie z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowi z dnia 26. października 1982r. pracodawca ma obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika pod wpływem alkoholu. Do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości z dnia 1. lipca 2011r. pracodawca, kierownik zak...