Zgodnie z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowi z dnia 26. października 1982r. pracodawca ma obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika pod wpływem alkoholu.

Do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości z dnia 1. lipca 2011r. pracodawca, kierownik zakładu pracy i osoby prze nich upoważnione mogły samodzielnie przeprowadzać badania trzeźwości. Uprawnienia te przysługiwały tym osobom na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6. maja 1983r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie. Jednakże nowelizacja uniemożliwiła samodzielne badania trzeźwości. W art. 17 § 3 postanowiono, że do przeprowadzania badania trzeźwości mogą przystąpić jedynie uprawnione organy powołane do ochrony porządku publicznego, warto zaznaczyć, że organem powołanym do ochrony porządku publicznego jest Policja państwowa oraz straż gminna.

Zgodnie z opinią Urzędu Ochrony Danych Osobowych, badanie stanu trzeźwości prowadzi do uzyskania informacji o stanie zdrowia, które należą do tzw. danych szczególnej kategorii. Art. 221b Kodeksu pracy stanowi, że bez zgody ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, pracodawca nie może przetwarzać danych osobowych dotyczących m.in. stan zdrowia, wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy pracownika.

Warto również zaznaczyć, że podstawą przeprowadzenia badania musi być uzasadnione podejrzenie, że pracownik spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po spożyciu alkoholu. Takie podejrzenie stanowi podstawę do niedopuszczenia pracownika do pracy, więc badanie trzeźwości może być swoistą odpowiedzią pracownika na stawiane mu zarzuty.

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykluczają więc prewencyjne i wyrywkowe badania pracowników na obecność alkoholu.

Autor: Kinga Kaszper
Photo: pixabay.com