Zostały wprowadzone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Już od 1. sierpnia osoby, które nie ukończyły 26. roku życia mogą domagać się od swoich pracodawców zaliczek, które są odprowadzane na poczet podatku dochodowego.
Z nowych unormowań wnika, że wolne od podatku dochody mogą być osiągane ze stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz na podstawie umowy zlecenia. Ustawodawca jednak ustanowił próg przychodu, do którego będzie przysługiwało zwolnienie z podatku – wysokość przychodu nie może przekroczyć 85 528 zł w roku podatkowym. W 2019 roku ustawodawca zdecydował, że kwota wolna od podatku będzie aktualna tylko do wysokości 35 636,67 zł, z uwagi na fakt, że nowe przepisy będą obowiązywać od 1. sierpnia.
Zwolnienie młodych osób z podatku dochodowego będzie wymagało od pracodawców zwracania uwagi na ukończenie przez swoich pracowników 26. roku życia oraz weryfikowania, czy dochody danej osoby zwolnionej z podatku nie przekroczą od początku roku 85 528 zł.
Wprowadzenie nowych przepisów wiąże się również ze zmianami w obowiązkach sprawozdawczych płatników PIT. Po zakończeniu roku pracodawcy będą musieli w odpowiedniej pozycji PIT-11, wskazać kwoty wypłacone pracownikom, którzy zostały zwolnione z PIT.

Autor: Kinga Kaszper
Photo: pixabay.com