Komentarz do art 256 k.k.

W dzisiejszej Rzeczpospolitej komentarz adwokata Bartosza Kocińskiego na temat prawidłowej interpretacji art. 256 k.k. dotyczącego propagowania faszyzmu. https://www.rp.pl/Media/190809902-Czy-publiczny-nadawca-propaguje-faszyzm.html?fbclid=IwAR1S-2sVI3puRSSjquXybbNgMOBeuyh3KMqabU-Hl7-pQqZBAB5X...

Zwolnienie z podatku do 26 roku życia

Zostały wprowadzone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Już od 1. sierpnia osoby, które nie ukończyły 26. roku życia mogą domagać się od swoich pracodawców zaliczek, które są odprowadzane na poczet podatku dochodowego. Z nowych unormowań wnika, że wolne od pod...

Zakaz badań alkomatem przez pracodawców

Zgodnie z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowi z dnia 26. października 1982r. pracodawca ma obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika pod wpływem alkoholu. Do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości z dnia 1. lipca 2011r. pracodawca, kierownik zak...

Rodzaje testamentów

Testament, zwany też „ostatnią wolą” zmarłego jest prawną formą rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Osoba która go sporządza musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Wynika z tego, że nie może go spisać ktoś, kto cierpi na chorobę wyłączając...

Uznanie za zmarłego

Zaginięcie osoby, zwłaszcza z kręgu najbliższych pozostaje niewątpliwie zdarzeniem traumatycznym. Z czasem, kiedy powoli przyzwyczajamy się do nowej sytuacji, staramy się uregulować wszystkie kwestie związane z osobą zaginioną i „wyprostować” zaistniałą sytuację prawną, która...

Nowe dowody osobiste

Dowód osobisty to podstawowy dokument obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który poświadcza jego tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Zobowiązany do jego posiadania jest każdy pełnoletni obywatel RP. Od dnia 4 marca 2019 r. do powszechnego użytku wszedł nowy typ tego dokumentu. Chodzi ...